Agnieszka Niezgoda b 1971

Like one of my masters – Basquiat I don’t have an academic education. To the place where I am now, I’ve walked by a long and winding path. During my artistic journey I’ve met a few people who helped me to form my way how to look and see and where is the world behind visible.

I recon, that exhibitions in the contemporary environment are not important as it was in the past. People radically changed their way of perception and now the work is much more like the tinder which burns up the flame of their imagination. So, the audience of the former exhibitions has moved to the web and a traditional role of the artistic shows has been replaced by individual meetings at my studio.

To summarise, I work with imagination by paints for over twenty years. I don’t care about exhibitions. The quantity of pictures in less important than the process of searching the keys to my mind.

  *  *  *

Podobnie jak jeden z moich mistrzów – Basquiat, nie mam wykształcenia akademickiego.

Do miejsca, w którym teraz jestem, szłam długą i krętą ścieżką. Podczas mojej artystycznej podróży spotkałam kilka osób, które pomogły mi odkryć, jak patrzeć by widzieć oraz pokazały, gdzie jest świat za niewidzialnym.

Moim zdaniem, współcześnie, wystawy nie są już tak ważne, jak były w przeszłości. Ludzie diametralnie zmienili swój sposób percepcji i teraz praca bardziej przypomina iskrę, która rozpala płomień wyobraźni. Tak więc publiczność poprzednich wystaw przeniosła się do sieci, a tradycyjną rolę pokazów artystycznych zastąpiły indywidualne spotkania w mojej pracowni.

Podsumowując, pracuje z wyobraźnią za pomocą farb przez ponad dwadzieścia lat. Nie dbam o wystawy. Ilość obrazów jest mniej ważna niż proces szukania kluczy do umysłu.

                                                                                                                   Agnieszka C. Niezgoda